پمپ گریز از مرکز eta32-200 (1450 R.P.M)

25,370,000 ریال