معدن

در تونل ها و زیرگزرهای شهری یا ایستگاه های مترو و یا پارکینگ ها شغل های مشابه به شرکت اسپادان پمپ شرایطها را بررسی می کند و راه حل های متنوعی را نسبت به نیاز مشتریان پیشنهاد می دهند. کارخانجات و یا معادن بتون های آماده و یا پالاشگاه ها قسمتی از دسته های مشتریان این شرکت می باشند.

 

A title

Image Box text

 

A title

Image Box text

 

A title

Image Box text